Téarmaí agus Coinníollacha, Gaelchultúr Teoranta

Intreoir

Tá úsáid shuíomh gréasáin Siopa.ie á rialú ag na téarmaí agus coinníollacha atá leagtha amach thíos. Tá na téarmaí agus coinníollacha seo tábhachtach agus ceapadh iad chun cosaint a thabhairt duitse, do Ghaelchultúr agus dá chuid gníomhairí. Dá bhrí sin, déan iad a léamh go cúramach, le do thoil. Má bhaineann tú úsáid as an suíomh gréasáin tugann tú le fios go bhfuil tú i ndiaidh glacadh leo agus gur ar do phriacail féin a úsáideann tú an suíomh. Is cuid den chomhlacht Gaelchultúr Teoranta é Siopa.ie.

Seoltaí

Is féidir teacht ar shuíomh gréasáin Siopa.ie trí na seoltaí seo a leanas:

Dlínse

Tá an suíomh gréasáin seo bunaithe in Éirinn de réir dhlíthe Phoblacht Éireann agus rialófar é de réir dhlíthe na tíre sin. Nuair a úsáideann tú an suíomh, glacann tú leis go mbeidh d’úsáid féin, agus aon eolas dá bhfuil ar an suíomh, á rialú mar an gcéanna ag dlíthe na hÉireann agus, má thagann aon díospóid chun cinn i ngeall ar d’úsáid féin nó aon eolas dá bhfuil ar an suíomh, go dtoilíonn tú a leithéid de dhíospóid a phlé i gcúirteanna na hÉireann.

Athruithe

Tá sé de cheart ag Gaelchultúr Teoranta aon athruithe a dhéanamh ar an eolas atá ar an suíomh seo Siopa.ie agus chomh maith leis sin ar an dearadh agus ar na seirbhísí a sholáthraítear ar an suíomh gan foláireamh agus gan dliteanas.

Tá sé de cheart ag Gaelchultúr cur leis na coinníollacha úsáide an tsuímh nó iad a athrú. Déanfar aon athruithe ar an suíomh a fhógairt ar an leathanach seo agus beidh an fhreagracht ortsa mar úsáideoir cinntiú go mbeidh tú ar an eolas faoi athruithe ar bith a dhéanfar ó am go chéile, agus measfar gur ghlac tú le hathrú ar bith a bheidh déanta má leanann tú ort de bheith ag dul isteach sa suíomh ina dhiaidh sin.

Cruinneas na n-ábhar margaíochta

Creidimid go bhfuil na ráitis atá le fáil ar ár mbróisiúir, ár suíomh gréasáin agus ar ábhair eile mhargaíochta cruinn agus ceart ag an am a dhéantar iad. Tá gach iarracht réasúnta déanta cur síos a thabhairt ar na cúrsaí agus aon seirbhís eile a luaitear. Ní féidir linn glacadh le freagracht as athruithe ar bith a tharlaíonn tar éis don bhróisiúr nó don ábhar margaíochta eile bheith curtha ar fáil. (Bíonn eolas cothrom le dáta le fáil ar ár suíomh gréasáin). Ní féidir linn glacadh le dliteanas maidir le cúinsí nach bhfuil aon smacht againn orthu.

Cóipcheart agus trádmharcanna

Is le Gaelchultúr Teoranta an suíomh gréasáin seo agus is é atá ina bhun, agus tá gach eolas agus ábhar atá le feiceáil ar an suíomh ("an tÁbhar") chun úsáide pearsanta amháin, agus ní chun úsáide tráchtála. Maoin Gaelchultúr nó a chuid gníomhairí is ea gach bogearra atá le fáil ar an Suíomh seo agus gach Ábhar atá ar fáil ar an Suíomh seo (an fhaisnéis, an t-ábhar, na grafaicí, an téacs, na fuaimeanna, na híomhánna, na cnaipí, na trádmharcanna, na hainmneacha trádála agus na logónna) faoi chosaint cóipchirt, ceart trádmharcanna, ceart bunachair sonraí, ceart sui generis agus dlíthe eile na maoine intleachtúla, faoi dhlíthe náisiúnta agus faoi chonarthaí idirnáisiúnta.

Ní ceadmhach aon chuid den Ábhar a íoschóipeáil, a chóipeáil, a atáirgeadh, a athfhoilsiú, a chur sa phost, a tharchur, a chur i gcomhad athfhála, a dhíol nó a dháileadh gan cead scríofa a fháil roimh ré ón bhfoilsitheoir. Níl san áireamh leis seo íoschóipeáil cóipe amháin de shleachta ón Suíomh ar aon ríomhaire amháin a d’úsáidfí sa bhaile amháin agus ní chun tráchtála, ar choinníoll nach gcuirtear isteach ar chóipcheart ná ar cheart maoine. Tá cosc ar athruithe a dhéanamh ar aon chuid den Ábhar nó aon chuid den Ábhar a úsáid d’aon chuspóir seachas cuspóir a luaitear anseo (a úsáid ar aon suíomh gréasáin nó líonra ríomhaireachta eile gan teorainn san áireamh).

Ceisteanna, fadhbanna ag úsáid an tsuímh agus gearáin

Má bhíonn ceist ar bith agat faoi áirithint atá déanta agat, má bhíonn deacracht ar bith agat ag úsáid an tsuímh seo, nó más mian leat gearán a dhéanamh faoi sheirbhís ar bith de chuid Gaelchultúr, téigh i dteagmháil le do thoil le: eolas@gaelchultur.com.

Polasaí príobháideachta

Is é an comhlacht Realex Payments a chuireann an tseirbhís íocaíochtaí ar líne ar fáil ar shuíomh gréasáin Siopa.ie. Dearbhaíonn Realex Payments agus a pháirtí Gaelchultúr nach roinnfear na sonraí pearsanta a chuirfidh tú ar fáil riamh le haon tríú páirtí gan do chead agus go mbainfidh pé ríomhphostanna a gheobhaidh tú ó Realex Payments agus a pháirtí Gaelchultúr le d’áirinthint amháin. Dearbhaíonn Realex Payments agus Gaelchultúr nach seolfaidh siad turscar chugat riamh.

Ba mhaith linn bheith in ann do chuid sonraí a stóráil ar mhaithe le margaíocht a dhéanamh san am atá romhainn (bróisiúr a chur chugat, mar shampla). Mura mian leat ábhar margaíochta a fháil uainn, cuir é sin in iúl dúinn agus bainfear ón liosta tú.

Aisíocaíochtaí

Má bhíonn tú míshásta ar aon chúis leis an gcúrsa atá ceannaithe agat, tá tú i dteideal aisíocaíocht a fháil suas go dtí seacht lá tar éis an dáta ar íoc tú.

Má tá tú i dteideal aisíocaíocht a fháil, mar atá leagtha síos sna coinníollacha thuas, déan teagmháil le Gaelchultúr (cf. na sonraí teagmhála thíos) agus cuir in iúl gur mian leat aisíocaíocht a fháil. Déanfar an aisíocaíocht a sheoladh chugat laistigh de 21 lá.

Eolas na nÚsáideoirí

Bailíonn Gaelchultúr Teoranta eolas faoi na leathanaigh a dtéann daoine isteach iontu, chomh maith le heolas a thugann an tomhaltóir, leithéidí eolas suirbhé agus/nó cláruithe suímh. Baineann Gaelchultúr Teo leas as an eolas seo d’athbhreithniú inmheánach, chun feabhas a chur ar ábhar an tSuímh agus chun an t-eolas is deireanaí a sholáthar do thomhaltóirí faoin Suíomh.

Orduithe, Praghsanna agus Infhaighteacht na dTeideal

Cé go ndéantar gach iarracht cruinneas na bpraghsanna agus infhaighteacht na dteideal ar an Suíomh seo a chinntiú, ní féidir dul i mbannaí air seo agus is féidir go mbeidh athrú ann maidir le praghas agus le hinfhaighteacht gan fógra a thabhairt.

Nuair a dhéanann tú iarratas/ordú glacfar leis gur mhaith leat táirge a cheannach a mbeimid sásta é a dhíol leat ar na Téarmaí agus ar na Coinníollacha seo a leanas. Tá gach iarratas ag brath ar infhaighteacht an táirge agus ar dheimhniú phraghas an ordaithe uainne. Nílimid freagrach as aon mhoill seachadta a tharlaíonn mar gheall ar mhoill na seirbhíse poist nó mar gheall ar force majeure. Tá sé de láncheart ag Gaelchultúr Teo aon iarratas uaitse a dhiúltú. Nuair a dhéanann tú iarratas geallann tú go bhfuil gach sonra a sholáthraíonn tú ag iarraidh earraí fíor agus cruinn, go bhfuil tú údaraithe an cárta creidmheasa a úsáid lena ndéanann tú iarratas agus go bhfuil do dhóthain airgid agat chun costas na n-earraí nó na seirbhísí a chlúdach. Ortsa atá an fhreagracht muid a chur ar an eolas faoi aon athrú sna sonraí seo a luaithe agus is féidir.